СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

С настоящето съгласие давам съгласието си Академия „Никола Тесла“, като предприятие на ЦИИТ ООД, ЕИК 202170512, да обработва, в това число да събира, използва, съхранява и изтрива, следните мои лични данни, които предоставям лично:

 •          Имена
 •         Телефонен номер
 •         Личен e-mail адрес
 •         Завършен училищен клас
 •         Имена на непълнолетен, на който съм законен представител (в случаите, в които данните са предоставени от законния представител)
 •         Завършен училищен клас на непълнолетен, на който съм законен представител (в случаите, в които данните са предоставени от законния представител)

Всички от предоставените от мен лични данни ще бъдат обработвани.

Личните данни, предоставени с това съгласие, ще се обработват единствено за целите на намиране на клиенти за курсовете по програмиране, организирани и провеждани от Академия „Никола Тесла“.

В случаите, в които личните данни ще бъдат използвани за директен маркетинг със същите цели, съм дал отделно и изрично съгласието си за това, и мога да оттегля съгласието си личните данни да бъдат използвани за директен маркетинг по всяко време.

Период, за който ще се ползват личните данни: 3 години

Личните данни няма да бъдат прехвърляни на трети лица.

С предоставянето на настоящото съгласие, заявявам, че съм запознат/а със следните мои права:

 •         Право на информация относно и достъп до личните ми данни, съхранявани от Академия „Никола Тесла“;
 •         Право да изисквам коригиране, изтриване или ограничено обработване на личните ми данни;
 •         Право да възразя срещу обработване на личните ми данни поради причини, свързани с мои легитимни интереси, обществен интерес, или профилиране, освен ако Администраторът не докаже съществуването на защитени, обосновани причини, имащи приоритет пред моите интереси, права и свободи, или че това обработване се извършва с цел предявяване, упражняване или защита по правни претенции;
 •         Право на преносимост на данните;
 •         Право на подаване на оплакване през Комисията за защита на личните данни;
 •         Право да мога по всяко време да оттегля съгласието си за събирането, обработването и използването на личните данни с действие занапред.

Запознат/а съм, че ако желая да упражня своите права, следва да адресирам искането си до следния електронен адрес: gdpr-requests@ant.bg